1 thought on “Vanuatu Youth Forum

  1. Leina says:

    mi laekem tumas ol shots blong yu Dan..
    i tuff tumas 🙂
    mi bin ting se mbae yu karem more black and white be i nice 🙂

Comments are closed.